บทสวดพระมหาจักรพรรดิ
 
และเบิกบุญ-แผ่เมตตา

1. บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

2. บทบูชาพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...(กราบพระพุทธเจ้า)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ…(กราบพระธรรม)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ…(กราบพระสงฆ์)มาตาปิตุคุณัง อะหังวันทามิ…(กราบบิดามารดา)ครูอุปัชฌา อาจาริยัง อะหังวันทามิ…(กราบครูอาจารย์)เทวานัง อะหังวันทามิ (กราบเทวดา)

3. (บทอิติปิโส) 

พระพุทธคุณ

   อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุธโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ

พระธรรมคุณ

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโกปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

พระสังฆคุณ

    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

4. อาราธนาศีล 5
 
   มะยัง( อะหัง= ตนเอง) ภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ
 
1. ปาณาติปาตา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ........ (ขอละเว้นจากการฆ่าสัตว์)
 
2. อะทินนาทานา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.....(ขอละเว้นจากการลักทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตน)
 
3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ...(ขอละเว้นการประพฤติผิดในกามฯ)
 
4. มุสาวาทา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ..............(ขอละเว้นจากการพูดเท็จ หลอกลวงผู้อื่น)
 
5. สุราเมระยะมัชชะปะมา ทัฎฐานา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ..(ขอละเว้นจากสุราของมึนเมา)

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

ราลึกถึงหลวงปู่ดู่ แล้ว อาราธนาดังนี้ นะโม โพธิสัตโต พรหม-มะ ปัญโญ 3 จบ

5. บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ (ขณะสวดให้กาพระผงของหลวงปู่ดู่ไปด้วย)

    นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณมณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรม-มาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะพุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชาอัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะ มหาเถรังอะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโสพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ ........ (สวด 5 จบ)

 แล้วอาราธนาแผ่บุญดังนี้

6. ข้าพเจ้า.....ขอตั้งจิตอธิษฐาน..อาราธนาพระบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ พุทธมหาราชา ..จนถึงสมเด็จพระพุทธเจ้า สมณะโคดม บรมครู และ พระศรีอารยะเมตไตร เป็นประธาน ..บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า คุณพระธรรม คุณพระอริยะสงฆ์ ทุกๆพระองค์ โดยมีบารมีของหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า เป็นที่สุด

    ขอหลวงปู่ดู่พรหม-มะปัญโญ ได้โปรดรวมพระบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ น้อมส่งไปยัง ภพภูมิต่างๆ ตลอด 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบด้วย เทวาและพรหมโลกเบื้องสูงทุกชั้น ...มนุษย์ภูมิเบื้องกลาง และอบายภูมิเบื้องล่าง และนาส่งโดยเฉพาะให้แก่ ข้าพเจ้า

   ชื่อ.............................................คุณบิดามารดาและบรรพบุรุษของข้าพเจ้า..........คุณครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า........เทวาที่รักษากายและจิตของข้าพเจ้า...ญาติมิตรของข้าพเจ้า ..คู่ครองของข้าพเจ้า....เจ้าที่เคหะสถานที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ......บุตร บริวาร..............ของข้าพเจ้า รวมถึงเจ้าบุญนายคุณ-- เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทุกรูปทุกนาม สรรพสัตว์ทั้งหลาย

    **ขอเชิญร่วมอนุโมทนารับบุญที่ส่งให้นี้ด้วยเทอญ ..และโดยเฉพาะการนี้ ขอหลวงปู่ดู่พรหม-มะปัญโญ ได้โปรดรวมพระบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ และกองบุญของข้าพเจ้าทุกชาติ เบิกมาใช้เพื่อ.. รักษากายและจิตของข้าพเจ้า และ (เอ่ยชื่อ-สกุลคนที่จะช่วย)...................................ให้หายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ มีอายุยืนยาว ร่างกายสมบูรณ์ทั้ง 32 ประการ ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง อุดมด้วยเดช โภคะ ปัญญา ชนะศัตรูหมู่มารทั้งปวง พบเจอแต่กัลยาณมิตร ไปสู่ภพภูมิที่ดี และ พบมรรคผลนิพพาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลเบื้องหน้าทุกชาติเทอญ ฯ*** จากนั้น ให้สวดบทสัพเพ ฯ และ บท อธิษฐาน ดังนี้ .....

7. บทสัพเพฯ(ขณะสวดบทสัพเพ-ให้กาหนดเป็นภาพพลังงานบุญ และหลวงปู่ดู่ ส่งมาให้ตัวเรา)
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆาพะลัป ปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลังอะระหัน ตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส (สวด 5จบ)

8. บทอธิษฐาน (ให้อธิฐานจิต กาหนดให้พลังงานบุญ ส่งไปให้ทุกคน)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ (สวด 5 จบ)

-------การแผ่บุญนี้ท่านจะใช้กรวดน้าแผ่บุญที่ทาก็ได้ -------อานิสงค์ การสวดบท พระคาถามหาจักพรรดิพระคาถามหาจักรพรรดินี้ หลวงปู่ดู่ พรหม มะ ปัญโญ เป็นผู้เรียบเรียง ฯเป็นการสวดเพื่อบูชา คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ รวมถึงพระธรรมเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยะสงฆ์ และพระสงฆ์สาวกทั้งมวล เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์ (ปัจจุบัน) อีกทั้งยังเป็นการอัญเชิญ พระบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้ง 5พระองค์ ได้แก่ ...

นะ..........พระกะกุสันโธพุทธเจ้า
โม..........พระโกนาคมโนพุทธเจ้า
พุท.........พระกัสสะโปพุทธเจ้า
ธา..........พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
ยะ.........พระศรีอริยะเมตไตยโยพุทธเจ้า

    รวมถึง บารมีแห่งพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ น้อมนากาลังของเทพ พรหม พระอริยะเจ้าทั้งหลาย เป็นการอาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ เทพ และพรหม อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมเข้าที่กายและจิตของผู้สวด เพื่อคุ้มครองป้องภัย และเสริมโชคลาภบารมีของผู้สวด

   **การสวดครั้งหนึ่ง มีอานิสงค์แผ่ไปทั่วจักรวาล ตลอดสามแดนโลกธาตุ สามารถแผ่ปรับภพภูมิแก่สรรพสัตว์ ตลอดจนเทวดาประจาตัว ญาติมิตรครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร และหากนาบทสวดนี้ไปแผ่ในนรก ไฟนรกจะดับลงชั่วขณะ นอกจากนี้การสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดินี้ ยังเป็นการสร้างกาแพงแก้วคุ้มกันตัวแก่ผู้สวดอีกด้วย

   **บทพระคาถามหาจักรพรรดินี้ มีพลังงานบุญมากมาย เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้สวดขณะนั่งสมาธิ กรรมฐาน เพราะจะก่อให้เกิดกระแสพุทธานุภาพครอบคลุมและคุมการปฏิบัติสมาธิของเรา และสามารถใช้อธิฐานเรื่องราวใดที่มีข้อติดขัด เรื่องร้ายทั้งหมด ทาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี นามาซึ่งความเจริญแก่ผู้สวดทั้งทางโลกและทางธรรม...สาธุฯ
 
พลังผลบุญที่ได้จาก คาถาพระมหาจักรพรรดิอ่านต่อได้ที่นี้ครับ 
 
 
ขอบคุณที่มา บทสวดจาก

รุ่งนภาพยากรณ์ (www.rungnapa-astro.com) 089-120-5288

Comment

Comment:

Tweet

Categories