บทสวดพระมหาจักรพรรดิ
 
และเบิกบุญ-แผ่เมตตา

1. บทนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

2. บทบูชาพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์

     อะระหัง สัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ...(กราบพระพุทธเจ้า)สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ…(กราบพระธรรม)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ…(กราบพระสงฆ์)มาตาปิตุคุณัง อะหังวันทามิ…(กราบบิดามารดา)ครูอุปัชฌา อาจาริยัง อะหังวันทามิ…(กราบครูอาจารย์)เทวานัง อะหังวันทามิ (กราบเทวดา)

3. (บทอิติปิโส) 

พระพุทธคุณ

   อิติปิโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุธโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทูอะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ ฯ

พระธรรมคุณ

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโกปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ

พระสังฆคุณ

    สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆอาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ

4. อาราธนาศีล 5
 
   มะยัง( อะหัง= ตนเอง) ภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุงวิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะสีลานิยาจามะ
 
1. ปาณาติปาตา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ........ (ขอละเว้นจากการฆ่าสัตว์)
 
2. อะทินนาทานา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ.....(ขอละเว้นจากการลักทรัพย์ผู้อื่นมาเป็นของตน)
 
3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ...(ขอละเว้นการประพฤติผิดในกามฯ)
 
4. มุสาวาทา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ..............(ขอละเว้นจากการพูดเท็จ หลอกลวงผู้อื่น)
 
5. สุราเมระยะมัชชะปะมา ทัฎฐานา เวระมณีสิกขาปะทัง สะมาทิยามิ..(ขอละเว้นจากสุราของมึนเมา)

บทนมัสการพระพุทธเจ้า

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

ราลึกถึงหลวงปู่ดู่ แล้ว อาราธนาดังนี้ นะโม โพธิสัตโต พรหม-มะ ปัญโญ 3 จบ

5. บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ (ขณะสวดให้กาพระผงของหลวงปู่ดู่ไปด้วย)

    นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณมณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรม-มาพุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะพุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชาอัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะ มหาเถรังอะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโสพุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ ........ (สวด 5 จบ)

 แล้วอาราธนาแผ่บุญดังนี้

6. ข้าพเจ้า.....ขอตั้งจิตอธิษฐาน..อาราธนาพระบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ พุทธมหาราชา ..จนถึงสมเด็จพระพุทธเจ้า สมณะโคดม บรมครู และ พระศรีอารยะเมตไตร เป็นประธาน ..บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า คุณพระธรรม คุณพระอริยะสงฆ์ ทุกๆพระองค์ โดยมีบารมีของหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ และ หลวงตาม้า เป็นที่สุด

    ขอหลวงปู่ดู่พรหม-มะปัญโญ ได้โปรดรวมพระบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ น้อมส่งไปยัง ภพภูมิต่างๆ ตลอด 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบด้วย เทวาและพรหมโลกเบื้องสูงทุกชั้น ...มนุษย์ภูมิเบื้องกลาง และอบายภูมิเบื้องล่าง และนาส่งโดยเฉพาะให้แก่ ข้าพเจ้า

   ชื่อ.............................................คุณบิดามารดาและบรรพบุรุษของข้าพเจ้า..........คุณครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้า........เทวาที่รักษากายและจิตของข้าพเจ้า...ญาติมิตรของข้าพเจ้า ..คู่ครองของข้าพเจ้า....เจ้าที่เคหะสถานที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ ......บุตร บริวาร..............ของข้าพเจ้า รวมถึงเจ้าบุญนายคุณ-- เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าทุกรูปทุกนาม สรรพสัตว์ทั้งหลาย

    **ขอเชิญร่วมอนุโมทนารับบุญที่ส่งให้นี้ด้วยเทอญ ..และโดยเฉพาะการนี้ ขอหลวงปู่ดู่พรหม-มะปัญโญ ได้โปรดรวมพระบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ และกองบุญของข้าพเจ้าทุกชาติ เบิกมาใช้เพื่อ.. รักษากายและจิตของข้าพเจ้า และ (เอ่ยชื่อ-สกุลคนที่จะช่วย)...................................ให้หายจากอาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ มีอายุยืนยาว ร่างกายสมบูรณ์ทั้ง 32 ประการ ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวง อุดมด้วยเดช โภคะ ปัญญา ชนะศัตรูหมู่มารทั้งปวง พบเจอแต่กัลยาณมิตร ไปสู่ภพภูมิที่ดี และ พบมรรคผลนิพพาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลเบื้องหน้าทุกชาติเทอญ ฯ*** จากนั้น ให้สวดบทสัพเพ ฯ และ บท อธิษฐาน ดังนี้ .....

7. บทสัพเพฯ(ขณะสวดบทสัพเพ-ให้กาหนดเป็นภาพพลังงานบุญ และหลวงปู่ดู่ ส่งมาให้ตัวเรา)
สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆาพะลัป ปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลังอะระหัน ตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส (สวด 5จบ)

8. บทอธิษฐาน (ให้อธิฐานจิต กาหนดให้พลังงานบุญ ส่งไปให้ทุกคน)
พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆัง อธิษฐามิ (สวด 5 จบ)

-------การแผ่บุญนี้ท่านจะใช้กรวดน้าแผ่บุญที่ทาก็ได้ -------อานิสงค์ การสวดบท พระคาถามหาจักพรรดิพระคาถามหาจักรพรรดินี้ หลวงปู่ดู่ พรหม มะ ปัญโญ เป็นผู้เรียบเรียง ฯเป็นการสวดเพื่อบูชา คุณพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ รวมถึงพระธรรมเจ้า พระโพธิสัตว์เจ้า พระอริยะสงฆ์ และพระสงฆ์สาวกทั้งมวล เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์ (ปัจจุบัน) อีกทั้งยังเป็นการอัญเชิญ พระบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้ง 5พระองค์ ได้แก่ ...

นะ..........พระกะกุสันโธพุทธเจ้า
โม..........พระโกนาคมโนพุทธเจ้า
พุท.........พระกัสสะโปพุทธเจ้า
ธา..........พระศรีศากยมุนีโคตโมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน)
ยะ.........พระศรีอริยะเมตไตยโยพุทธเจ้า

    รวมถึง บารมีแห่งพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ น้อมนากาลังของเทพ พรหม พระอริยะเจ้าทั้งหลาย เป็นการอาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ เทพ และพรหม อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมเข้าที่กายและจิตของผู้สวด เพื่อคุ้มครองป้องภัย และเสริมโชคลาภบารมีของผู้สวด

   **การสวดครั้งหนึ่ง มีอานิสงค์แผ่ไปทั่วจักรวาล ตลอดสามแดนโลกธาตุ สามารถแผ่ปรับภพภูมิแก่สรรพสัตว์ ตลอดจนเทวดาประจาตัว ญาติมิตรครอบครัว เจ้ากรรมนายเวร และหากนาบทสวดนี้ไปแผ่ในนรก ไฟนรกจะดับลงชั่วขณะ นอกจากนี้การสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดินี้ ยังเป็นการสร้างกาแพงแก้วคุ้มกันตัวแก่ผู้สวดอีกด้วย

   **บทพระคาถามหาจักรพรรดินี้ มีพลังงานบุญมากมาย เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้สวดขณะนั่งสมาธิ กรรมฐาน เพราะจะก่อให้เกิดกระแสพุทธานุภาพครอบคลุมและคุมการปฏิบัติสมาธิของเรา และสามารถใช้อธิฐานเรื่องราวใดที่มีข้อติดขัด เรื่องร้ายทั้งหมด ทาให้ผ่านพ้นไปด้วยดี นามาซึ่งความเจริญแก่ผู้สวดทั้งทางโลกและทางธรรม...สาธุฯ
 
พลังผลบุญที่ได้จาก คาถาพระมหาจักรพรรดิอ่านต่อได้ที่นี้ครับ 
 
 
ขอบคุณที่มา บทสวดจาก

รุ่งนภาพยากรณ์ (www.rungnapa-astro.com) 089-120-5288
 
 
         นอกจากนี้การทำบุญยังมีอีกหลายประเภท มีผลบุญที่เราจะได้รับมากมาย ไม่ต้องใช้เงินมาก หรือ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินชาวบ้าน เค้ามาทำบุญ อย่างนี้ ได้บุญหรือเปล่าไปกู้เค้ามาทำบุญ ผมคิดว่า คงได้บุญ เเต่มันไม่ถูกต้อง ถ้าเรามีเงิน 500 บาท ซึ่งเเน่นอนเงินจำนวน นี้เป็นเงินเก็บต่อเดือน 500 เจียดมาทำบุญ ซัก 50-100 หรือ 1 บาท หรือ 50 สตางค์ ถ้าท่านมีจิตใจที่จะทำบุญจริงๆ ท่านก็ได้บุญมากมายเเล้ว การทำบุญโดยที่ทำให้ตัวเองเดือนดร้อน หรือ คนอื่นเดือดร้อนเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำครับ มีน้อยทำน้อย สะสมไปเรื่อยๆ อย่างนี้ได้บุญมากกว่า อย่างผมตอนนี้หาข้อมูลมาลงให้ท่านๆอ่าน ผมก็กำลังสร้างธรรมทาน อยู่ จะให้ผมไป พิมพ์หนังสือเเจก ตอนนี้ยังไม่มีกำลัง ขนาดนั้น ก็ขอ หาข้อมูลให้พวกท่านอ่านเเล้วกัน
 
        ถ้าใครเปิด google มาเจอ ก็ขอให้ท่านทำเเต่ความดี ถ้าเมื่อไหร่ท้อ หรือ รู้สึกเเย่ในชีวิต เเนะนำให้นั่งสมาธิ เจริญภาวนา หรือ ท่านโกรธเกลียดใคร ก็ให้ทำบุญเเล้วเเผ่เมตตาให้ คนที่ท่านเกลียด หรือ ไม่ชอบ อย่างนี้ ท่านจะได้บุญ มากมายเลยโดยไม่ต้องเสียเงินอะไรมากมากมาย เช่น ท่านเกลียด นาย ก  นาง ข  ให้ท่านสวดมนต์ นั่งสมาธิ ซัก 1-5 นาทิทำใจจิตใจให้สงบ เเละ เเผ่เมตตาให้เค้า ขอให้คนพวกนี้ มีความสุขกาย สบายใจ เเละให้พวกเค้าหายจากโรคภัยที่เป็นอยู่ ถ้าท่านทำเเบบนี้ไปเรื่อย จากคนที่ท่านเกลียด เค้าอาจจะกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของท่านก็เป็นได้ 
 
      ผลบุญจากการทำความสะอาดเจดีย์ วัด ห้องน้ำวัด หรือ ที่ทำ บุญด้วยการทำความสะอาดเจดีย์ นับว่าได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นกัน เพราะจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสงบราบรื่น คิดจะทำสิ่งใดก็ไร้อุปสรรค หากตายไปแล้วก็จะได้ไปจุติในแดนสวรรค์ มีผู้คนและบริวารห้อมล้อมและปรนนิบัติตลอด นับว่าจะได้รับอานิสงส์นี้ทุกชาติๆ ไปเลยทีเดียวจิตใจนั้นก็ค่อนข้างดีงาม พ้นจากกิเลส ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้เสมอ เพราะมีแต่ความเมตตานั่นเอง
 
        
 
          การทำบุญประเภทต่างๆ 
 
อานิสงส์จากการทำบุญแบบต่างๆ
อานิสงส์ผลบุญจากการทำบุญแบบต่างๆ 

1.การทำบุญด้วยการถวายจีวร 

ผู้ที่ทำ บุญด้วยการถวายจีวรแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ จะเป็นผู้ที่พร้อมด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ และเครื่องประดับ มีแต่ผู้คนให้ความเคารพยกย่อง มีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของคนทุกหมู่เหล่าเมื่อใดก็ตามจะต้องพบกับความมีอุปสรรค อุปสรรคนั้นจะผ่านพ้นไปด้วยดี ภยันตรายอื่นๆ อย่างสัตว์มีพิษและของมีคมต่างๆ ก็ทำร้ายไม่ได้ อานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นในชาติหน้า จะเกิดมาเป็นผู้ที่มีความเพียบพร้อมด้วยหน้าตาที่งดงาม และสติปัญญาที่น่านับถืออย่างยิ่ง

2.การทำบุญด้วยการถวายเตียงนอน 
  
 ผู้ที่ทำ บุญด้วยการถวายเตียงนอนแด่พระสงฆ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญในเรื่องของความเป็นอยู่ที่สุขสบาย จะได้นอนหลับในที่ที่อุ่นในยามหนาว เย็นสบายในช่วงฤดูร้อน ในเรื่อง ของสุขภาพก็มักจะไม่เจ็บป่วยง่าย ร่างกายแข็งแรงหากคิดจะเอาดีทางด้านการกีฬา ก็จะโด่งดังในระดับโลก เพราะจะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้มาก เมื่อชีวิตเข้าสู่วัยชรา ก็จะมีลูกหลานมาดูแล ไม่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว นับว่าสบายตั้งแต่เกิดจนตาย

3.การทำบุญด้วยการถวายหมอน 

ผู้ที่ทำ บุญด้วยการถวายหมอน จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของการเป็นผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นเหนือผู้อื่น หากอยู่ในการแข่งขันจะเป็นบุคคลที่สร้างความกดดันให้แก่คู่ต่อสู้อย่างมาก ทำการงานใดก็จะสำเร็จ เพราะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือท้อแท้ง่าย อีกทั้งหากจะทำการงานใดก็จะมีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ

4.การทำบุญด้วยยาดม ยานัตถุ์ 

ผู้ที่ทำ บุญด้วยยาดม หรือยานัตถุ์ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญส่งให้เป็นผู้ปลอดภัยจากโรคเกี่ยวกับจมูกทั้งปวง จะได้รับรส และกลิ่นที่งดงามอย่างกลิ่นของพระธรรม เกียรติยศ ชื่อเสียงต่างๆ จะขจรขจายไปทั่ว จนผู้คนต่างพากันชื่นชมในคุณงามความดีที่คุณได้สั่งสมเอาไว้ บริวารต่างพากันเคารพ และคอย